Privacy Policy

Politica de confidențialitate Brain Smiles

 

Brainsmiles.com respectă intimitatea fiecărui vizitator al website-ului și este conștientă de importanța respectării acestui drept. Brainsmiles.com colectează unele informații generice automat prin aplicațiile de monitorizare a activității (Google Analytics) dar acestea nu dezvăluie identitatea niciunui vizitator. Aceste monitorizări includ numărul și frecvența vizitatorilor precum și paginile afișate și cuvintele cheie pe care utilizatorii le-au folosit în căutarea lor pe Google pentru a ajunge pe site.

Brainsmiles.com respectă toate principiile cerute de GDPR precum:

 • Transparență, legalitate și corectitudine în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal
 • Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri explicite și legitime
 • Restrângerea colectării și păstrării la cantitate minimă de date cu caracter personal necesare activitatilor de marketing
 • Asigurarea securității a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

 

Colectarea de informații

Platforma WordPress și implicit Brain Smiles primește informații atunci când cineva trimite un mesaj prin formularul de contact afișat la secțiunea “Contact” pe website.  Brain Smiles  nu trimite newslettere către utilizatori, folosește datele din formularul de contact numai pentru a răspunde solicitărilor celor care ne contactează. Prin folosirea formularului de contact de pe website-ul Brain Smiles, utilizatorii își dau acordul de a fi contactați prin e-mail de un reprezentant Brain Smiles în vederea comunicării ofertei de servicii. Datele completate în formular vor fi prelucrate conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul comunicării cu Brain Smiles.

 Scopurile și temeiurile de prelucrării

 Dacă sunteți client al Brain Smiles, compania prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și Brain Smiles respectiv pentru preluarea, validarea, livrarea şi facturarea serviciilor, informarea dumneavoastră asupra statusului proiectului și a serviciilor achiziționate.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și Brain Smiles. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și Brain Smiles

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea agenției Brain Smiles de a respectă obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile cerute

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Brain Smiles va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Brain Smiles (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Garantăm că:

 1. Procesăm minimul de date pentru livrarea, îmbunătățirea și garantarea serviciilor pe care le oferim dar și pentru experiență userilor pe website.
 2. Datele procesate sunt stocate în siguranță într-un mediu securizat
 3. Datele personale sunt strict confidențiale și nu vor fi transmise, vândute sau negociate cu terți.

Securitatea datelor personale

Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de Securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Brain Smiles va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact existent pe website, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Brain Smiles se obliga să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Brain Smiles conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  Brain Smiles cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către BrainSmiles a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

                 acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

                   în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

                   în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

                   în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

                   în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Brain Smiles să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

                  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

                  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

                 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

                 persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Brain Smiles către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail iulia@brainsmiles.ro conform celor indicate mai jos:

                 în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Brain Smiles sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Brain Smiles poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

                în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: iulia@brainsmiles.ro

Ștergerea datelor

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără a vă justifica retragerea consimțământului, printr-un e-mail la adresa de e-mail iulia@brainsmiles.ro. Orice alta întrebare legată de termeni și condiții o puteți trimite prin e-mail la iulia@brainsmiles.ro